Upravljanje kvalitetom

Vrhunski proizvodi zahtijevaju vrhunsku uslugu. Strogim sistemom upravljanja brinemo za maksimalne standarde kvaliteta, sigurnosti i zaštite okoliša.

Pregled naših certifikata

 • ISO 9001

  Zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca smatramo kao osnovu našeg uspjeha. Zato svakodnevno radimo na poboljšanju naših procesa zajedno sa klijentima i dobavljačima. To nam je eksterno potvrđeno i sa ISO 9001 certifikatom.

 • ISO 14001

  Kao vaš logistički partner prilagođenim željezničkim rješenjima, stalno radimo na našem najvažnijem aspektu zaštite okoliša u preusmjeravanju prijevoza na željeznički. Na taj način dajemo značajan doprinos zaštiti okoliša i klime. To nam je eksterno potvrđeno i sa ISO 14001 certifikatom.

 • ISO 22000

  Kvalitetna i sigurna hrana važan je element kvaliteta života. Što se tiče sigurnosti hrane, postavljamo najviše zahtjeve na naše proizvode i usluge i kontinuirano ih unapređujemo. Sa ISO 22000 certifikatom na transparentan način pokazujemo da ispunjavamo ove visoke zahtjeve za sigurnost hrane.

 • ISO 27001

  Međunarodni standard ISO/IEC 27001:2013 definiše zahtjeve za izradu,uvođenje, upravljanje, kontrolu i poboljšanje jednog dokumentovanog Sistema upravljanja bezbjednošću informacija (ISMS). ISO27001 certifikat osigurava da se pojedinačni IT rizici uzimaju u obzir u okviru cijele RCG kako bi se mogla garantovati zaštita podataka i sigurnost informacija.

 • ISO 45001

  Sigurnost i naši uposlenici su za nas središnja vrijednost i ključni faktor uspjeha u logistici. Zato svakodnevno radimo na poboljšanju naših performansi. To nam je eksterno potvrđeno i certifikatom prema ISO 45001.

 • GMP+

  Veoma važan faktor je i sigurnost hrane životinjskog porijekla. Što se tiče sigurnosti hrane, postavljamo najveće zahtjeve za naše proizvode i usluge i neprestano ih unapređujemo. GMP + certifikatom transparentno pokazujemo da ispunjavamo ove visoke zahtjeve za sigurnost hrane.

 • SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG:

  Sigurnost željeznica je najveći prioritet na svim nivoima naše organizacije. Sistem upravljanja sigurnošću u RCA kontinuirano se razvija i osigurava da se zahtjevi za sigurnost željeznice usidre u svim procesima. To se dokazalo i eksterno certificiranjem u skladu s Direktivom 2004/49 / EZ, Uredbom (EU) br. 1158/2010 i EisbG 1957§§ 39a i 39b.

 • ECM

  Kroz ECM (Entity Charge of Maintenance) vršimo funkciju upravljanja voznim parkom i upravljanja održavanjem teretnih vagona i njihovim ponovnim pokretanjem nakon održavanja. Poštivanje ovih visokih standarda osigurava maksimalnu transportnu i operativnu sigurnost.

 • DIN ISO 10002:2019

  Zadovoljstvo i povjerenje naših kupaca posmatramo kao osnovu našeg uspjeha. Zato radimo sa sofisticiranim upravljanjem primjedbama i reklamacijama da bismo poboljšali naše usluge i procese zajedno sa našim klijentima i dobavljačima. To nam je eksterno potvrđeno i sa ISO 10002 certifikatom.

 • AZAV

  Pravilnik o akreditaciji i licenciranju za promociju zapošljavanja, ili skraćeno AZAV, službena je potvrda kompaniji za obuku koju su priznale njemačke savezne agencije za zapošljavanje i penzijsko osiguranje i omogućava pristup bonovima za osposobljavanje sa kojima Savezni zavod za zapošljavanje i penzijsko osiguranje finansira prekvalifikaciju osoba koje traže posao.

Certifikati

Certifikate svih RCG-povezanih preduzeća možete pogledati i preuzeti na stranicama pojedinih država