Dodržování pravidel ve skupině Rail Cargo Group

Naše zodpovědnost. Jako jeden z předních odborníků na logistiku a přepravu v evropské železniční dopravě neseme velkou odpovědnost vůči všem zainteresovaným osobám (zákazníkům, zaměstnancům, veřejnosti atd.).

Dr. Clemens Först, CEO Rail Cargo Austria AG:

"Jsme přesvědčeni, že morální chování v podnikání, které je v souladu se zákonem a našimi hodnotami, je nezbytné pro zajištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců a přispívá k našemu hospodářskému úspěchu. To jsou základní prvky společnosti orientované na služby."

Náš systém řízení dodržování předpisů

Compliance (shoda) je primárně odpovědná za prevenci, včasné odhalení a objasnění skutečností souvisejících s hospodářskou kriminalitou a korupcí. Komplexní systém řízení compliance skupiny Rail Cargo zajišťuje, že obchodní aktivity skupiny Rail Cargo jsou v souladu s právními požadavky a interními principy.

 • Prevence
  Prostřednictvím jasných a jednoznačných směrnic a postupů, pravidelného školení a průběžného poradenství v každodenním podnikání až po složité obchodní případy pomáhá compliance odvrátit škody skupiny Rail Cargo, jejích zaměstnanců a obchodních partnerů.
   
 • Včasné rozpoznání
  Identifikace možných rizik souvisejících s dodržováním předpisů v rané fázi je zásadní, aby bylo možné jim adekvátně čelit. Compliance proto pravidelně provádí analýzy rizik a audity shody.
   
 • Reakce
  Compliance je povinna důsledně sledovat informace relevantní pro dodržování předpisů, aby rozhodujícím způsobem přispěla k objasnění porušování předpisů ve skupině Rail Cargo Group. Výsledky těchto aktivit vedou k doporučením ohledně potenciálu pro zlepšení a k sankcím, které mají být přijaty.

Skupina Rail Cargo se snaží systém řízení shody průběžně vyhodnocovat a dále jej rozvíjet s ohledem na nové zákonné požadavky.

Náš kodex chování

Vzhledem k tomu, že orgány a zaměstnanci skupiny Rail Cargo jsou považováni za veřejné zaměstnance, vztahují se na ně velmi vysoké standardy morálního chování. Kodex chování považujeme pro dodržování předpisů za stěžejní.

 • Dodržování zákonů a předpisů
 • Korupce
 • Střet zájmů
 • Vedlejší činnost a obchodní podíly v jiných společnostech
 • Nakládání s majetkem
 • Ochrana a bezpečnost dat
 • Lobbing
 • Konkurence
 • Partnerství s dodavateli
 • Ochrana životního prostředí
 • Politické aktivity
 • Vaše povinnosti a důsledky v případě porušení

Status úředníka

Všichni zaměstnanci skupiny Rail Cargo Group jsou úředníci ve smyslu rakouského zákona (§ 74 odst. 1 Z 4a písm. d) trestního zákoníku).

Váš kontaktní partner

Istvan Levai

Compliance Officer
Rail Cargo Group

Rail Cargo Austria AG
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien

Mobil: +43 664 6178694

Odeslat e-mail