Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Rail Cargo Group (“RCG” lub “my”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Wiedeń, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g i jej spółki zależne – dba o ochronę Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z ochroną danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób jako administrator danych zbieramy, ewentualnie udostępniamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw osób, których dane dotyczą.

1.1 W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych: datenschutz@railcargo.com.

2. Rodzaje danych osobowych i cele przetwarzania

2.1 Dane, które Państwo udostępniają dobrowolnie

Rodzaje danych osobowych

Dane kontaktowe
Jak forma grzecznościowa, tytuł, nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy, stanowisko, powiązana firma / urząd, dział

Cel

 • Aby odpowiadać na wiadomości, skargi i zapytania ofertowe, które nam Państwo przesyłają, względnie je rozpatrywać
 • W celu przekazywania ważnych informacji, takich jak nowe połączenia lub produkty
 • Aby móc zaprosić Państwa na imprezy, takie jak targi, imprezy publiczne
 • W sprawie organizacji tych wydarzeń
 • Dla udziału w loteriach
 • Do przeprowadzania dobrowolnych ankiet

Dane klienta,
które nam przekazujesz lub które są nam potrzebne do świadczenia i rozliczania naszych usług, takie jak forma grzecznościowa, tytuł, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, przynależność firmowa osoby kontaktowej u klienta, numer klienta, dane dotyczące zamówienia i kosztów, dane dotyczące płatności klienta

 • W celu nawiązania i realizacji relacji biznesowych
 • Do rozliczania naszych usług
 • Dla zaproszenia na imprezy dla klientów
 • Do przekazywania ważnych informacji dotyczących świadczonych przez nas usług.

Dane dostawcy,
które przekazujesz nam jako kontrahentowi w trakcie procesu zakupowego i realizacji umowy, takie jak zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, przynależność firmowa osoby kontaktowej u dostawcy, dane płatnicze dostawcy

 • W celu nawiązania i realizacji relacji biznesowych.

2.1.1 Jeśli poprosimy Państwo o podanie danych osobowych innych niż podane powyżej, skonkretyzujemy Państwu te dane oraz związane z nimi cele w momencie ich gromadzenia.

2.2 Informacje, które zbieramy automatycznie, pliki cookie i podobne technologie

2.2.1 Informacje na temat danych osobowych, które możemy gromadzić automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, plików cookie i podobnych technologii, można znaleźć w Warunkach korzystania z naszej strony internetowej.

2.2.2 Systemy udostępniane przez RCG klientom i partnerom biznesowym prowadzą dzienniki systemów i aplikacji w normalnym zakresie wyłącznie w celu analizy błędów. Obejmuje to adres IP i, w zależności od używanego systemu, ewentualnie, przeglądarkę używaną przez użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes RCG polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i danych oraz funkcjonalności systemów, który nie jest nadrzędny wobec Państwa interesów w zakresie ochrony danych lub podstawowych praw i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3 Dane, które otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych

2.3.1 Od czasu do czasu możemy otrzymywać Państwa dane osobowe ze źródeł zewnętrznych (takich jak dane z publicznie dostępnych rejestrów, jak księga firmowa lub księga wieczysta, informacje opublikowane na stronach internetowych Państwa firmy lub organizacji, lub gdy skierują Państwo zapytanie/skargę dotyczącą RCG do innej spółki należącej do grupy ÖBB i zostaną one przesłane do RCG w celu rozpatrzenia). W tym celu sprawdzamy, czy te strony trzecie mają Twoją zgodę lub są w inny sposób prawnie upoważnione lub zmuszone do ujawnienia nam Twoich danych osobowych.

2.3.2 Rodzaje danych, które gromadzimy od stron trzecich, obejmują dane osobowe uzyskane z publicznych ksiąg lub dane kontaktowe użytkownika z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak strony firmowe. Wykorzystujemy informacje otrzymane od tych stron trzecich w następujących celach:

 • w celu utrzymania i poprawy dokładności prowadzonych przez nas rejestrów dotyczących Państwa osoby,
 • w celu rozpatrzenia zapytania/skargi, które nas dotyczą.

3. Odbiorcy danych

3.1 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

3.1.1 spółkom należącym do grupy, podmiotom przetwarzającym i partnerom, którzy świadczą dla nas usługi przetwarzania danych lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub o których poinformujemy Państwa, jeśli będziemy rejestrowali Państwa dane osobowe. Naszym centralnym podmiotem wykonującym usługi w zakresie technologii informatycznych (np. obsługa systemów informatycznych, konserwacja techniczna i filtrowanie) jest ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Wien, FN 248730 f, przedsiębiorstwo należące do koncernu ÖBB. Wykaz głównych spółek grupy ÖBB można znaleźć na stronie konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.1.2 właściwemu organowi egzekucyjnemu, organowi nadzorczemu lub państwowemu, sądowi lub innej osobie trzeciej, jeżeli ujawnienie jest niezbędne (i) na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych; (ii) w celu wykonania, ochrony lub obrony naszych praw ustawowych; lub (iii) w celu ochrony Państwa ważnych interesów lub interesów innej osoby;

3.1.3 potencjalnemu nabywcy (oraz jego przedstawicielom i doradcom) w związku z planowanym zakupem, połączeniem lub przejęciem naszej firmy (lub jej części), pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że może on wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności;

3.1.4 każdej innej osobie, o ile wyrażą Państwo zgodę na ujawnienie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4.1 Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zależy od konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

4.2 Co do zasady, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy na to Waszą zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE, “RODO”), jeśli potrzebujemy tych danych osobowych w celu wykonania umowy z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), lub jeśli mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu, który nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów w zakresie ochrony danych osobowych lub podstawowych praw i wolności (art. 6 ust. 6 Ustęp 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), takiego jak ustawowy obowiązek przechowywania danych, lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit d RODO).

4.3 Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie innych uzasadnionych interesów niewymienionych powyżej (lub interesów strony trzeciej), poinformujemy Państwa o tych uzasadnionych interesach w odpowiednim czasie

5. Przechowywanie danych

5.1 Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu ich gromadzenia lub jeśli istnieją zobowiązania umowne lub prawne lub prawnie uzasadnione interesy (np. w celu wykonania usługi, o którą Państwo pytaliście, spełnienia ustawowych wymogów dotyczących przechowywania danych lub dochodzenia roszczeń prawnych).

5.2 Jeśli nie ma uzasadnionych celów dalszego przechowywania danych osobowych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane. Jeśli nie jest to możliwe (np. ponieważ Państwa dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), przechowamy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i nie udostępnimy ich do dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

6. Prawa zainteresowanych stron

6.1 Zgodnie z przepisami prawa przysługuje prawo dostępu do danych, które Państwa dotyczą, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.2 Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem

6.3 Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, których przetwarzanie nie opiera się na Państwa zgodzie, istnieje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy, w tym profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.4 Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych datenschutz@railcargo.com. Zbadamy Twoje zapytanie i odpowiednio odpowiemy.

6.5 Mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, które możemy Państwu przesyłać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach marketingowych, które do Państwa wysyłamy, lub wypisać się z listy mailingowej wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany w wiadomości marketingowej. Aby zrezygnować z innych form komunikacji marketingowej (np. pocztą lub telefonicznie), skontaktuj się z nami: datenschutz@railcargo.com.

7. Aktualizacja tej polityki prywatności

7.1 Sporadycznie możemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w świetle zmian prawnych, technicznych lub biznesowych Jeśli zaktualizujemy naszą politykę prywatności, podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Państwo o ważności wprowadzonych zmian. W przypadku każdej istotnej zmiany polityki prywatności, którą podejmiemy, uzyskamy Państwa zgodę, o ile  będzie to wymagane przez odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych. Data “ostatniej aktualizacji” znajduje się na początku niniejszej Polityki prywatności.