Ogólne warunki korzystania ze stron internetowych Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG i pakiety większościowe)

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszych Warunków użytkowania w całości.

1. Ważność i zastosowanie

Korzystanie ze stron internetowych oferowanych przez Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG i pakiety większościowe) oraz wszystkich danych, informacji i usług dostępnych za pośrednictwem stron internetowych, z wyjątkiem usług, które podlegają odrębnym umowom, jest dozwolone wyłącznie na podstawie tych warunków

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mogą być w indywidualnych przypadkach uzupełniane, modyfikowane i zastępowane dodatkowymi warunkami.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu oznacza akceptację ważności niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania w ich aktualnej wersji.

2. Strony internetowe

Na naszych stronach internetowych przechowujemy różne dane, informacje i aplikacje do wyszukiwania i pobierania.

Jesteśmy uprawnieni do zaprzestania działania naszych stron internetowych w całości lub w części w dowolnym momencie. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność naszych stron internetowych.

Niektóre obszary lub usługi naszych stron internetowych mogą być chronione hasłem. Dostęp do tych stron jest zatem możliwy w określonych przypadkach, ze względu na bezpieczeństwo biznesowe, tylko przy wcześniejszej rejestracji. Nie ma jednak prawnego obowiązku rejestracji.

Zastrzegamy sobie również wyraźnie prawo do poddania wcześniej swobodnie dostępnych witryn obowiązkowi rejestracji wstępnej.

Strony internetowe osób trzecich (Hyperlinki)

Nasze strony internetowe mogą zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach internetowych, ponieważ nie są to treści dostarczane przez nas.

3. Prawo użytkowania

Korzystanie z treści udostępnianych na naszych stronach internetowych podlega niniejszym warunkom, w każdorazowo aktualnej wersji.

Wszelkie odrębnie uzgodnione warunki użytkowania lub licencje mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami użytkowania.

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej są chronione prawem autorskim oraz, w stosownych przypadkach, prawem znaków towarowych i, o ile nie wskazano inaczej, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego.

Dane, informacje, aplikacje, nazwy marek, obrazy i inne treści nie mogą być w szczególności przetwarzane, zmieniane, kopiowane, modyfikowane, uzupełniane, reprodukowane, wykonywane, rozpowszechniane, sprzedawane, wynajmowane, wypożyczane lub w jakikolwiek inny sposób dostarczane lub wykorzystywane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Jakiekolwiek inne (zwłaszcza komercyjne) wykorzystanie bez uprzedniej zgody operatora lub odpowiedniego posiadacza praw jest niedozwolone.

Poza wyraźnie przyznanymi prawami użytkowania, użytkownikowi nie są udzielane żadne licencje ani jakiekolwiek inne prawa, w szczególności do nazwy firmy, praw własności przemysłowej (marki, wzory użytkowe lub patenty) oraz praw autorskich.

Jeśli jako użytkownik umieszczają Państwo pomysły i sugestie na naszych stronach internetowych, jesteśmy uprawnieni do ich bezpłatnego wykorzystania.

4. Obowiązki użytkownika

Jako użytkownik mogą Państwo przy korzystaniu względnie poprzez korzystanie z naszych stron internetowych

  1. nie naruszać dobrych obyczajów użytkownika;
  2. nie wykorzystywać ich do celów niezgodnych z prawem;
  3. nie naruszać naszych praw własności przemysłowej, praw autorskich lub innych praw własności;
  4. nie przekazywać żadnych treści zawierających wirusy, w szczególności konie trojańskie lub inne programy, które mogą uszkodzić oprogramowanie;
  5. nie wprowadzać, nie przechowywać ani nie wysyłać hiperłączy lub treści, do których nie maja Państwo upoważnienia, w szczególności jeśli takie hiperłącza lub treści naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem, lub jeśli rozpowszechniają reklamy lub niechciane wiadomości e-mail (spam), niesłuszne ostrzeżenia o wirusach, nieprawidłowym działaniu itp. , lub w celu wzięcia udziału w loteriach, systemach narastających tzw.  kuli śnieżnej, piramidach finansowych, lub zachęcać do podobnych działań.

Jesteśmy uprawnieni do zablokowania dostępu do naszych stron internetowych w dowolnym momencie, w szczególności jeśli użytkownik narusza niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania lub inne szczególne umowy.

5. Odpowiedzialność / gwarancja

W przypadku nieodpłatnego przekazania danych, informacji i aplikacji, odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne jest wyraźnie wykluczona, chyba że można udowodnić celowe lub podstępne działanie z naszej strony.

Odpowiedzialność w przypadkach innych niż wymienione powyżej wymaga udowodnionego działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa z naszej strony. Zasadniczo nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, następcze lub utracone korzyści, a także za utratę lub zmianę danych i informacji. Odpowiedzialność za szkody osobowe istnieje już w przypadku lekkiego zaniedbania

Nie ponosimy również odpowiedzialności za poprawność, bezbłędność, wolność od praw ochronnych i autorskich osób trzecich, kompletność i/lub użyteczność oraz stałą dostępność stron internetowych.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe i treści na nich udostępniane były wolne od szkodliwego oprogramowania, nie gwarantujemy wolności od szkodliwego oprogramowania. Przed użyciem i pobraniem jakichkolwiek danych lub informacji użytkownik musi samodzielnie podjąć niezbędne środki ochronne, takie jak wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń.

6. Usługa analizy internetowej

Nasze strony internetowe korzystają z Piwik. Jest to tak zwana usługa analizy internetowej. Piwik wykorzystuje tzw. “cookies”, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze, które z naszej strony umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu wygenerowane przez plik cookie (w tym Państwa skrócony adres IP) są przesyłane do naszego serwera i przechowywane do celów analizy użytkowania, co służy optymalizacji naszej strony internetowej. Twój adres IP zostanie natychmiast zanonimizowany podczas tego procesu, co uniemożliwi wyciągnięcie wniosków na temat Twojej osoby.

Dane generowane przez pliki cookie i informacje dotyczące korzystania z naszych stron internetowych nie są udostępniane stronom trzecim.

Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W takim przypadku może się jednak okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych mogą być w pełni wykorzystywane.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i analizę danych w związku z Państwa wizytą i korzystaniem z naszych stron internetowych, wówczas można wyrazić sprzeciw przeciwko zapisywaniu i wykorzystywaniu w każdej chwili po fakcie poprzez kliknięcie myszką. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie zapisany tzw. plik cookie opt-out, co spowoduje, że Piwik nie będzie gromadził żadnych danych dotyczących sesji.

Wyraźnie zaznaczamy, że w przypadku usunięcia plików cookie skutkuje to usunięciem pliku cookie opt-out i musi on w każdym przypadku zostać przez Państwa ponownie aktywowany.

7. Ochrona danych

Ze względów technicznych podczas odwiedzania naszych stron internetowych muszą być gromadzone i przechowywane pewne dane i informacje, takie jak używane strony internetowe, godzina i czas trwania wizyty oraz dane udostępnione przez przeglądarkę (np. system operacyjny i ustawienia systemowe). Te dane i informacje wykorzystujemy anonimowo, aby nasza oferta była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika i zoptymalizowana pod względem technicznym.

Jeśli podadzą Państwo dane osobowe lub informacje na naszych stronach internetowych, będziemy je dalej wykorzystywać bez Państwa dalszej zgody. Wykorzystanie ich do celów reklamowych lub marketingowych lub udostępnianie osobom trzecim odbywa się wyłącznie za Państwa odrębną zgodą. O przekazaniu do innych spółek Grupy Rail Cargo poinformujemy Państwo oddzielnie, jeśli ma one miejsce.

Na naszych stronach internetowych umieszczamy treści pochodzące od zewnętrznych dostawców (np. Facebook, youtube, Twitter) lub przekierowujemy Państwa na ich strony internetowe. W momencie linkowania nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Po otrzymaniu informacji o takim naruszeniu, link zostanie natychmiast usunięty.

Jeśli przejdą Państwo do tych ofert na naszych stronach internetowych lub przejdą na te strony, przekażemy dane udostępnione przez przeglądarkę temu operatorowi. Generalnie nie ponosimy odpowiedzialności za treści oferowane na tych stronach zewnętrznych, zarówno w zakresie ochrony danych, jak i bezpieczeństwa technicznego udostępnianych danych i informacji. W tym kontekście należy pamiętać, że zewnętrzni dostawcy mogą korzystać z technologii personalizacji reklam.

Informacje ogólne

Mają Państwo prawo zażądać od nas informacji o tym, jakie dane o Państwie przechowujemy. Mają Państwo również prawo zażądać sprostowania i usunięcia przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby, jeżeli zaistnieje taki wymóg prawny.

Nawiązanie kontaktu

O ile na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość kontaktu za pomocą formularza do wprowadzania danych, komunikacja ta jest szyfrowana za pomocą protokołu https. Należy pamiętać, że poufność innej komunikacji w Internecie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie jest gwarantowana, dlatego zalecamy, aby poufne dane i informacje nie były przesyłane pocztą elektroniczną.

8. Pozostałe

Ustalenia dodatkowe wymagają formy pisemnej

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub niedziałające postanowienie zastępuje się postanowieniem o treści, które z ekonomicznego punktu widzenia jest najbardziej zbliżone do nieważnego lub nie działającego postanowienia. W przypadku luk system ten stosuje się odpowiednio.

Obowiązuje prawo austriackie, z wyjątkiem norm odnoszących się do międzynarodowego prawa prywatnego i  prawa handlowego ONZ.

Miejscem wykonania umowy i miejscem jurysdykcji jest Wiedeń, chyba że dotyczy to transakcji konsumenckiej zgodnie z § 1 ustawy o ochronie konsumentów.