Защита на личните данни

Последна промяна на 24.05.2018

1. Общи данни

За Rail Cargo Group („RCG“ или “ние”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Виена, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g и нейните дъщерни компании – защитата на Вашите лични данни и обработката на тези данни съобразно закона за защита на данните са важни. В тази декларация за защита на личните данните обясняваме как ние, в ролята на лице, отговорно за обработката на данни, събираме лични данни за Вас, предаваме ги, ако е необходимо, и ги използваме, както и как Вие можете да упражнявате правата си.  

1.1 Ако имате въпроси относно използването на Вашите лични данни от нас, моля, свържете се с нас чрез нашето длъжностно лице по защита на личните данни: datenschutz@railcargo.com.

2. Видове лични данни и цели за обработка

2.1 Данни, които Вие предоставяте доброволно

Видове лични данни

Данни за контакт
като обръщение, титла, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, длъжност, компания / институция, отдел.

Цел на събирането на данни

 • За да обработваме и отговаряме на съобщения, жалби и заявки за услуги, които Вие изпращате до нас
 • За да можем да Ви предоставяме важна информация като например за нови връзки или продукти
 • За да можем да Ви каним на събития като например търговски панаири и обществени събития
 • За организация на тези събития
 • За участие в лотарии
 • За провеждане на доброволни проучвания

Кл иентски данни,
          които Вие ни предоставяте или от които ние се нуждаем за предоставяне и фактуриране на нашите услуги като обръщение, титла, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, длъжност на лицето за контакт в компанията на клиента, номер на клиента, данни за поръчка и потребление, данни за плащане на клиента

 • За иницииране и осъществяване на бизнес отношения
 • За фактуриране на нашите услуги
 • За покани за събития за клиенти
 • За съобщаване на важна информация, свързана с предоставянето на нашите услуги.

Данни на доставчика,
Които Вие ни предоставяте като договорен партньор в хода на процеса на възлагане на поръчка и на изпълнението на договора като обръщение, титла, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, длъжност на лицето за контакт в компанията на доставчика, данни за плащане на доставчика

 • За иницииране и осъществяване на бизнес отношения.

2.1.1 Ако поискаме от Вас лична информация, различна от горепосочените данни, ние ще Ви разкрием съответното предназначение в момента на събиране на тази информация.

2.2 Данни, които ние събираме автоматично, бисквитки и подобни технологии

2.2.1 За информация относно личните данни, които събираме автоматично при посещението на нашия уебсайт, както и за бисквитки и подобни технологии, моля, прочетете условията за ползване на нашия уебсайт.

2.2.2 Системите, предоставени от RCG за своите клиенти и бизнес партньори, водят данни за системата и апликацията в обичайния ред с изричната цел анализ на грешки. Това включва IP адреса и, в зависимост от използваната система, използваният от потребителя браузър. Правното основаниe за обработката на тези данни e легитимният интерес на RCG към осигуряването на сигурност на мрежата и данните, както и функционалността на системите, който не се пренебрегва от Вашите интереси за защита на личните данни или основни права и свободи (Член 6, параграф 1, буква f от GDPR).

2.3 Данни, които получаваме от външни източници

2.3.1 Понякога може да получаваме лични данни за Вас от външни източници (като данни от обществено достъпни регистри като фирмени или поземлени регистри, информация, която е публикувана на уебсайта на Вашата фирма или организация или ако Вие имате запитване / жалба, свързана с RCG, към друга компания в концерна ÖBB и съответният казус бъде препратен за обработка към RCG). В тези случаи ние проверяваме дали тези трети страни имат Вашето съгласие или са законно упълномощени или задължени по друг начин да ни предоставят Вашите лични данни.

2.3.2 Видовете данни, които събираме от трети лица, включват лична информация, която е достъпна от обществени архиви, или Вашите данни за контакт от други обществени достъпни източници като например уебсайтове на компании. Ние използваме данните, които получаваме от тези източници, за следните цели:

 • За поддържане и подобряване на точността на информацията, която съхраняваме за Вас,
 • За обработка на запитвания/жалби към нас.

3. Получател на данните

3.1 Може да споделим Вашата лична информация със следните категории получатели:

3.1.1 Концерни, отдели, обработващи лични данни, и партньори, които извършват услуги за обработка на данни за нас или които по друг начин обработват лични данни за целите, описани в този документ за защита на личните данни, или за които Вие получавате информация, когато събираме Вашите лични данни. Нашият основен партньор за услуги в областта на информационните технологии (например експлоатация на IT-системи, техническа поддръжка и отстраняване на повреди) е ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Виена, FN 248730 f, компания от ÖBB-концерна. Списък с най-важните дружества в ÖBB-концерна можете да откриете тук: konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.1.2 Kомпетентен правоприлагащ орган, регулаторна или правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо (i) поради приложим закон или наредба, (ii) за упражняване, запазване или защита на нашите законни права или (iii) за защита на Вашите важни интереси или важните интереси на друго лице;

3.1.3 Потенциален купувач (и негови агенти и съветници) във връзка с планувана покупка, сливане или придобиване на нашия бизнес (или част от него), при условие че ние уведомим купувача, че той има право да използва Вашата лична информация само за целите, посочени в този документ за защита на личните данни;

3.1.4 Всяко друго лице, при условие че Вие сте съгласни с разкриването на личните данни.

4. Правно основание за обработка на лични данни

4.1 Правното основание за събиране и обработване на личните данни зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

4.2 По правило ние обработваме Вашите лични данни, само ако имаме Вашето съгласие за това (член 6, параграф 1, буква а от Общ регламент за защита на данните на ЕС, „GDPR“), ако имаме нужда от личните данни, за да изпълним договор с Вас ( Член 6, параграф 1, буква b от GDPR), или ако имаме легитимен интерес към обработване, който не е в конфликт с Вашите интереси за защита на данните или основни права и свободи (член 6, параграф 1, буква f от GDPR). В някои случаи обработването на Вашите лични данни може да е необходимо, за да изпълним наше правно задължение (член 6, параграф 1, буква c от GDPR), като например законови изисквания за съхранение или за защита на Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на друго лице (член 6, параграф 1, буква d от GDPR).

4.3 Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на други легитимни интереси, които не са изброени по-горе (или такива на трета страна), ние ще Ви информираме за тези легитимни интереси в съответния момент.

5. Съхранение на данните

5.1 Ние съхраняваме Вашите лични данни, докато това е необходимо за изпълнение на целта или докато съществуват договорни или законови задължения или законни интереси (напр. за предоставяне на услуга, която Вие сте заявили, за изпълнение на правни задължения за съхранение или за предявяване на правни искове).

5.2 Веднага след като няма легитимни цели за по-нататъшно съхраняване на личните данни, те се изтриват или стават анонимни. Ако това не е възможно (напр. защото Вашите лични данни са били съхранени в резервни архиви), ние ще съхраняваме Вашите лични данни сигурно и няма да ги направим достъпни за по-нататъшна обработка, докато изтриването не стане възможно.

6. Права на засегнатата страна

6.1 В съответствие със законовите разпоредби Вие имате право на информация относно данните, които Ви засягат, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение срещу обработката, на преносимост на данните и да подадете жалба до надзорен орган.

6.2 Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработката преди Вашето оттегляне.

6.3 Ако личните данни се обработват за директни рекламни цели, чиято обработка не се основава на Вашето съгласие, Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такава реклама; това се отнася и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама.

6.4 За да упражните тези права, моля, пишете на нашия служител по защита на данните на datenschutz@railcargo.com. Ние ще разгледаме Вашата заявка и ще Ви отговорим.

6.5 Можете също така да се отпишете от маркетингови съобщения, които Ви изпращаме. За да направите това, моля, натиснете върху връзката за отписване в маркетинговите имейли, които Ви изпращаме, или се отпишете, като ни пишете на имейл адреса, посочен в маркетинговите имейли. За да се откажете от други видове маркетингови съобщения (напр. по пощата или по телефона), свържете се с нас на datenschutz@railcargo.com.

7. Актуализация на този документ за защита на личните данни

7.1 При необходимост ние актуализираме този документ за защита на личните данни, за да отразяваме правни, технически или бизнес разработки. Когато актуализираме нашата политика за защита на личните данни, ние предприемaмe съответните мерки, за да Ви уведомим за тях в зависимост от важността на направените промени. Ние ще поискаме Вашето съгласие за всяка съществена промяна в политиката за защита на личните данни, която правим, ако и до степента, изисквана съгласно съответните закони за защита на данните. Датата на „последна актуализация“ може да бъде намерена в началото на този документ за защита на личните данни.