ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. ОБЩО

Rail Cargo („RCG“ или „ние“) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g и нейните дъщерни дружества – се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни и обработката им в съответствие с правила за защита на данните. В тази Декларация за защита на данните обясняваме как ние, като отговорно лице за обработката на данни, събираме, предаваме и използваме лични данни за Вас и как можете да упражнявате правата си като субект на данни.

1.1 Ако имате въпроси относно използването на Вашите лични данни от нас, моля, свържете се с нас чрез нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес: datenschutz@railcargo.com или по пощата на адрес „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, z.Hd. Datenschutzbeauftragte:r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“.

2. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

2.1 Данни, които предоставяте доброволно:

Видове лични данни

„Данни за контакт“, като обръщение, титла, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, функция, свързана компания/орган, отдел.

Цел на събирането

 • За да отговорим или обработим съобщения, жалби и заявки за услуги, които ни изпращате
 • За да можем да Ви предоставим важна информация, като например за нови връзки или продукти
 • За да можем да Ви поканим на събития, като например търговски панаири и публични събития
 • За организацията на тези събития
 • За участие в игри с награди
 • За провеждане на доброволни проучвания

Правно основание

 • Легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД

„Клиентски данни“, които ни предоставяте или които са ни необходими за предоставяне и таксуване за нашите услуги, като обръщение, титла, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, фирмена принадлежност на лицето за контакт с клиента, клиентски номер, данни за поръчки и потреблението, данни за плащанията на клиента

 • За установяване и развитие на бизнес отношения
 • За фактуриране на нашите услуги
 • За покани за събития за клиенти
 • За съобщаване на важна информация, свързана с предоставяне на нашите услуги
 • Преддоговорни мерки или изпълнение на договор в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД
 • Легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД

„Данни за доставчика“, които ни предоставяте като договорен партньор в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка и на изпълнението на договор, като например обръщение, титла, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, фирмена принадлежност на лицето за контакт при доставчика, данни за плащанията на доставчика

 • За установяване и развитие на бизнес отношения
 • Преддоговорни мерки или изпълнение на договор в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД
 • Легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД

2.1.1 Ако поискаме от Вас лични данни, различни от посочените по-горе, ще Ви информираме за това и за съответните цели към момента на събирането им.

2.2 Данни, които събираме автоматично, бисквитки и подобни технологии

2.2.1 За информация относно личните данни, които събираме според обстоятелствата автоматично, когато посещавате нашия уебсайт, както и относно бисквитките и подобни технологии, моля, вижте Условията за ползване на нашия уебсайт:

2.2.2 Системите, предоставяни от RCG на нейните клиенти и бизнес партньори, записват регистрационни файлове на системата и приложенията в обичайната степен единствено с цел анализ на грешки. Това включва IP адреса и, в зависимост от използваната система, браузъра, използван от потребителя. Правното основание за обработката на тези данни е легитимният интерес на RCG за гарантиране на сигурността на мрежата и данните, и функционалността на системите, който няма преимущество пред Вашия интерес за защита на данните или основните Ви права и свободи (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД).

2.3 Данни, които получаваме от външни източници

2.3.1 Периодично може да получаваме лични данни за Вас от външни източници (например данни от публично достъпни регистри, като например фирмен или поземлен регистър, от публикувана информация на уебсайтове на Вашата компания респ. организация или ако подадете запитване/жалба, свързана с RCG, до друго дружество от концерна ÖBB и то/тя бъде препратено/а на RCG за обработка). Ние ще проверим дали тези трети страни имат Вашето съгласие или по друг начин са законно упълномощени или задължени да ни разкрият Вашите лични данни.

2.3.2 Видовете данни, които събираме от трети страни, включват лични данни, получени от публични регистри, или Вашите данни за контакт от други публично достъпни източници, като например уебсайтове на компании. Ние използваме данните, които получаваме от тези трети страни, за следните цели:

 • да поддържаме и подобряваме точността на записите, които съхраняваме за Вас,
 • за обработка на запитване/жалба, свързана с нас.

3. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

3.1 За осигуряване на ефективна политика за отправяне на оферти и закупуване, ние използваме вътрешна матрична организация на концерна (Rail Cargo Group), състояща се от Rail Cargo Austria AG, Rail Cargo Logistics - Austria GmbH, Rail Cargo Logistics - Environmental Solutions GmbH, Rail Cargo Logistics GmbH и Rail Cargo Operator - Austria GmbH, както и от нашите международни дъщерни дружества, в рамките на които се обменят данни за клиенти и доставчици.

3.1.1 Данните за клиентите се обменят между дружествата в рамките на матричната организация на концерна с цел да се отговори на запитвания и да се отправят оферти; това се извършва в рамките на съвместното управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) като споделена отговорност (чл. 26 от ОРЗД).

3.1.2 Данните за доставчика, както и условията за закупуване при съответния доставчик се съхраняват централно и могат да се преглеждат в рамките на матричната организация на концерна, за да се получи общ за концерна преглед на обема на покупките при съответния доставчик и за да може да се предоставят на клиенти комбинирани оферти, включващи доставчиците като подизпълнители.

3.1.3 Достъпът на отделни служители до данните, предавани в рамките на матричната организация на концерна, е ограничен до степен, необходима за тяхната работа. Всички служители, които имат достъп, са уведомени, че информацията в CRM може да се отнася до лични данни и/или текуща или бъдеща релевантна информация от стратегическо значение и може да бъде използвана само по предназначение за изпълнението на съответните задачи във функционалната област и по-специално не се допуска предаване на (или по друг начин предоставяне на) неупълномощени лица или неупълномощени органи.

3.2 Независимо от този обмен на данни в рамките на матричната организация на концерна, ние можем да предаваме Вашите лични данни на следните категории получатели:

3.2.1 на дружества от нашия концерн, отдели, обработващи данни, и партньори, които ни предоставят услуги за обработване на данни или които по друг начин обработват лични данни за целите, описани в настоящата Декларация за защита на данните, или за които ще бъдете уведомени, когато събираме Вашите лични данни. Нашите главни обработващи данни за услуги в областта на информационните технологии (напр. експлоатация на ИТ системи, техническа поддръжка и отстраняване на неизправности) са ÖBB-Business Competence Center GmbH, Lassallestraße 5, 1020 Wien, FN 248730 f, дружество на концерна ÖBB. Обработващите данни могат да обработват предоставените им данни само в съответствие с нашите инструкции и до степен, необходима за извършване на услуги за нас. Ние задължаваме с договор тези обработващи данни да гарантират поверителността и сигурността на личните данни, обработвани в рамките на поръчката. Списък на най-важните дружества на концерта ÖBB можете да намерите на konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.2.2 на компетентен правоприлагащ орган, надзорен орган или държавна агенция, съд или друга трета страна, ако разкриването е необходимо (i) съгласно приложимите закони или разпоредби, (ii) за упражняване, отстояване или защита на нашите законови права или (iii) за защита на Вашите жизнени интереси или жизнените интереси на друго лице;

3.2.3 на потенциален купувач (и неговите представители и консултанти) във връзка с планирано закупуване, сливане или придобиване на нашата компания (или на част от нея), при условие че информираме купувача, че може да използва Вашите лични данни само за целите, посочени в настоящата Декларация за защита на данните;

3.2.4 на всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си за оповестяване.

3.3 Нивото на защита на данните в други страни извън ЕИП може да не съответства на това в рамките на ЕИП. Ние предаваме Вашите лични данни само в рамките на ЕИП, както и в страни, за които Европейската комисия е решила, че имат адекватно ниво на защита на данните, или предприемаме мерки, за да гарантираме, че всички получатели в трети държави осигуряват адекватно ниво на защита на данните. За целта ние сключваме с тези получатели например стандартните договорни клаузи, издадени от Европейската комисия.

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1 Правното основание за събиране и обработване на лични данни зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

4.2 По принцип ние ще обработваме Вашите лични данни само ако имаме Вашето съгласие за това (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД), ако се нуждаем от личните данни, за да изпълним договор с Вас (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД), или ако имаме легитимен интерес за обработката, който няма преимущество пред Вашия интерес за защита на данните или основните Ви права и свободи (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). В някои случаи обработката на Вашите лични данни може да е необходима за изпълнение на правно задължение, на което сме субект (чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД), като например законови задължения за съхранение. По-подробно описание кои данни за каква цел и на какво правно основание се обработват можете да намерите в таблицата в точка 2.1 от настоящата Декларация за защита на данните.

4.3 Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на други легитимни интереси, които не са споменати по-горе (или такива на трета страна), ще Ви информираме за тези легитимни интереси в подходящия момент.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

5.1 Ние съхраняваме посочените в точка 2.1 лични данни „Данни за контакт“, докато това се изисква и е необходимо за изпълнение на посочените там цели.

5.2 Ние съхраняваме посочените в точка 2.1 лични данни „Данни за контакт“, докато това е необходимо за предоставяне на нашите услуги и нашите преддоговорни мерки, докато RCA има легитимен интерес или докато това е необходимо за предявяване или защита на правни искове или за изпълнение на законови задължения за съхранение.  

5.3 Ние съхраняваме посочените в точка 2.1 лични данни „Данни за доставчика“, докато това е необходимо за предоставяне на нашите услуги и нашите преддоговорни мерки, докато RCA има легитимен интерес или докато това е необходимо за предявяване или защита на правни искове или за изпълнение на законови задължения за съхранение. 

5.4 Непосредствено след отпадане на легитимните цели за по-нататъшно съхранение на личните данни, те ще бъдат изтрити или анонимизирани. Ако това не е възможно (например защото Вашите лични данни са били съхранени в архиви за резервни копия), ние ще съхраняваме Вашите лични данни по сигурен начин и няма да ги правим достъпни за по-нататъшна обработка, докато изтриването стане възможно.

6. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

6.1 В съответствие със законовите разпоредби Вие имате право на информация относно данните, които Ви засягат, на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение срещу обработката, на преносимост на данните, както и на подаване на жалба до надзорен орган. Компетентният орган за защита на данните е Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, с който можете да се свържете на телефон +43 1 52152 0 или по електронна поща на dsb@dsb.gv.at.

6.2 Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

6.3 Ако личните данни се обработват за целите на директна реклама, чиято обработка не се основава на Вашето съгласие, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото то е свързано с такава директна реклама.

6.4 За да упражните тези права, моля, пишете ни на datenschutz@railcargo.com или по пощата на „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs z.Hd. Datenschutzbeauftragte:r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“. Ние ще разгледаме Вашето запитване и ще отговорим по съответния начин.

6.5 Можете също така да се отпишете от маркетингови съобщения, които изпращаме според обстоятелствата. За целта кликнете върху връзката за отписване в маркетинговите имейли, които Ви изпращаме, или се отпишете от този списък за разпространение, като изпратите имейл на адреса на електронната поща, посочен в съответния маркетингов имейл. За да се отпишете от други видове маркетингова комуникация (напр. по пощата или по телефона), моля, свържете се с нас по пощата на „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs z.Hd. Datenschutzbeauftragte;r, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien“.

7. АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

7.1 Периодично можем да актуализираме тази Декларация за защита на данните по отношение на правните, техническите или бизнес аспекти. Когато актуализираме нашата Декларация за защита на данните, ще предприемем разумни мерки, за да Ви уведомим в зависимост от важността на направените промени. Ние ще поискаме Вашето съгласие за всяка съществена промяна, която правим в Декларацията за защита на данните, ако и доколкото това се изисква от приложимите закони за защита на данните. ***