Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace 24.05.2018

1. Obecné

Rail Cargo Group („RCG“ nebo ˶my”) – Rail Cargo Austria AG, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2, FN 248731g a její dceřiné firmy považují ochranu Vašich osobních údajů a jejich zpracování v souladu s příslušnými předpisy za velmi důležitou. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak my jako správce Vaše osobní data shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a případně předáváme a jak Vy jako subjekt údajů můžete nárokovat Vaše práva.

1.1 Pokud byste měli dotazy týkající se využívání vašich osobních údajů u RCG, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: datenschutz@railcargo.com.

2. Druhy osobních údajů a účely zpracování

2.1 Údaje poskytované dobrovolně

Druhy osobních údajů

Kontaktní údaje
jako oslovení, titul, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce, příslušná firma/úřad, oddělení.

Účel shromažďování

 • abychom mohli odpovídat na oznámení, stížnosti a dotazy týkající se servisu, které nám zasíláte, příp. abychom je mohli zpracovat;
 • abychom Vám mohli sdělovat důležité informace, např. o nových spojeních, příp. produktech;
 • abychom Vás mohli zvát na akce, jako jsou veletrhy, veřejná vystoupení apod.;
 • pro organizaci těchto akcí;
 • pro účast na soutěžích;
 • pro účely dobrovolných anket.

Údaje o zákazníkovi,
které nám sdělíte nebo které potřebujeme pro provedení a vyúčtování našich služeb, tedy oslovení, titul, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, firemní příslušnost kontaktního partnera u zákazníka, číslo zákazníka, údaje týkající se objednávky a spotřeby, platební údaje zákazníka.

 • pro navázání a udržování obchodního vztahu;
 • pro vyúčtování našich činností;
 • pro pozvánky na zákaznické akce;
 • pro sdělování důležitých informací týkajících se našich služeb.

Údaje o dodavateli,
které nám sdělíte jako smluvní partner v průběhu obstarávání a realizace smlouvy, tedy oslovení, titul, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, firemní příslušnost kontaktního partnera u dodavatele, platební údaje dodavatele

 • pro navázání a udržování obchodního vztahu.

2.1.1 Pokud Vás požádáme o jiné osobní údaje, než jaké jsou uvedeny výše, sdělíme Vám současně, pro jaký účel je shromažďujeme.

2.2 Údaje shromažďované automaticky, cookies a podobné technologie

2.2.1 Informace o osobních údajích, které případně automaticky shromažďujeme při Vaší návštěvě na našich webových stránkách, informace o cookies a podobných technologiích najdete v podmínkách používání našich webových stránek.

2.2.2 Systémy, které RCG poskytuje svým zákazníkům a obchodním partnerům k dispozici, využívají systémové a aplikační protokoly v obvyklém rozsahu a výhradně pro účely analýzy chyb. Zjišťují přitom IP-adresy, a v závislosti na použitém systému případně prohlížeč uživatele. Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je oprávněný zájem RCG na zajištění bezpečnosti sítě a údajů a o funkčnosti systémů, který neodporuje Vašim zájmům na ochraně osobních údajů, základním právům a svobodám (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

2.3 Údaje získané z externích zdrojů

2.3.1 Příležitostně můžeme Vaše osobní údaje získat z externích zdrojů (údaje z veřejně přístupných rejstříků jako je obchodní rejstřík nebo katastr nemovitostí, z údajů zveřejňovaných na webových stránkách Vaší firmy, příp. organizace nebo z poptávky/stížnosti týkající se RCG, kterou zašlete jiné firmě koncernu ÖBB a která bude RCG předána k vyřízení). Přitom kontrolujeme, aby tyto třetí strany buď měly povolení, nebo byly jiným způsobem oprávněny nebo povinny nám Vaše osobní údaje předat.

2.3.2 Druhy údajů, které získáváme od třetích stran, zahrnují osobní údaje, které jsou zřejmé z veřejných rejstříků nebo jsou to Vaše kontaktní údaje z jiných veřejně přístupných zdrojů, například firemních webových stránek. Údaje, které získáme od třetích stran, používáme k následujícím účelům:

 • abychom dodrželi správnost záznamů, které jsou o Vás u nás vedeny a abychom je případně opravili,
 • abychom zpracovali dotazy/stížnosti, které se nás týkají.

3. Příjemce údajů

3.1 Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím kategoriím příjemců:

3.1.1 koncernovému podniku, zpracovateli zakázky a partnerům, kteří pro nás provádějí služby v oblasti zpracování dat nebo kteří jiným způsobem zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pro účely, které Vám jsou oznámeny v době, kdy Vaše osobní údaje shromažďujeme. Naším hlavním zpracovatelem zakázek v oblasti informačních technologií (např. provoz IT systémů, technická údržba a opravy) je ÖBB-Business Competence Center GmbH, Erdberger Lände 40-48, 1030 Wien, FN 248730 f, podnik koncernu ÖBB. Přehled nejdůležitějších podniků koncernu ÖBB najdete na stránkách konzern.oebb.at/en/about-the-group/organization.

3.1.2 příslušnému exekučnímu úřadu, dozorčímu úřadu nebo státnímu orgánu, soudu nebo jiné třetí straně, pokud je zveřejnění nutné (i) na základě platných zákonů nebo předpisů, (ii) pro výkon, ochranu nebo obranu našich zákonných práv nebo (iii) na ochranu Vašich důležitých zájmů nebo důležitých zájmů jiné osoby;

3.1.3 potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupci nebo poradci) v souvislosti s plánovaným nákupem, sloučením nebo převzetím naší firmy (nebo její části), pokud budeme kupujícího informovat o tom, že Vaše osobní údaje smí používat pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů;

3.1.4 jakékoli jiné osobě, pokud budete se zveřejněním souhlasit.

4. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

4.1 Právní podklad pro shromažďování a zpracování osobních údajů závisí na specifickém kontextu, ve kterém jsou tyto činnosti prováděny.

4.2 Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu Váš souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a EU nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“), jestliže osobní údaje potřebujeme pro plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR) nebo jestliže máme na zpracování oprávněný zájem, který není v rozporu s Vašimi zájmy na ochranu osobních údajů, základními právy a základními svobodami (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR). V některých případech může být zpracování Vašich osobních údajů potřebné ke splnění právního závazku, který se nás týká (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), jako například zákonné povinnosti ukládání nebo k tomu, aby byly chráněny Vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy jiné osoby (čl. 6, odst. 1, písm. d GDPR).

4.3 Pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě jiných, výše neuvedených oprávněných zájmů (nebo zájmů třetí strany), budeme Vás v dané době o těchto oprávněných zájmech informovat.

5. Uložení osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje ukládáme na dobu, která je potřebná pro splnění účelu, nezbytnou dobu v souladu se smlouvou nebo podle zákona nebo dobu, po kterou trvají oprávněné zájmy (např. abychom mohli provést Vámi požadovanou činnost, splnili zákonnou povinnost uložení nebo uplatnili právní nároky).

5.2 Jakmile již není žádný legitimní důvod pro další uložení osobních údajů, budou tyto údaje vymazány nebo anonymizovány. Pokud to nebude možné (protože například Vaše osobní údaje byly uloženy v archivech back-up), budou Vaše osobní údaje bezpečně uložené bez přístupu pro další zpracování do okamžiku, kdy bude možné jejich vymazání.

6. Práva subjektu údajů

6.1 Podle zákonných ustanovení existuje právo na přístup k údajům týkajících se Vaší osoby, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku u dozorového úřadu.

6.2 Jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento Váš souhlas kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na právoplatnost zpracování před Vaším odvoláním.

6.3 Budou-li osobní údaje použity pro účely přímé reklamy, jejichž zpracování nespočívá na Vašem souhlasu, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno.

6.4 Pro výkon těchto práv se prosím obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, příp. dopisem na adresu „Rail Cargo Austria AG k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, 1100 Vídeň, Am Hauptbahnhof 2“. Vaši záležitost prověříme a příslušným způsobem odpovíme.

6.5 Dále můžete zrušit zasílání marketingových sdělení, které Vám od nás případně přicházejí. K tomuto účelu klikněte prosím na odhlašovací odkaz v marketingových e-mailech, které Vám zasíláme, nebo se e-mailem odhlaste ze seznamu příjemců na adrese rovněž uvedené v marketingových e-mailech. Pro zrušení jiných druhů marketingové komunikace (např. pošta nebo telefon) nás prosím kontaktujte poštou na adrese „Rail Cargo Austria AG, Legal Affairs, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů 1100 Vídeň, Am Hauptbahnhof 2“.

7. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

7.1 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je možné někdy, v souvislosti s právním, technickým nebo obchodním vývojem aktualizovat. Pokud budeme naše prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, v závislosti na závažnosti provedených změn podnikneme přiměřená opatření, abychom Vás o tom informovali. Pro každou podstatnou změnu prohlášení o ochraně osobních údajů si vyžádáme Váš souhlas, pokud to bude podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů nezbytné. Datum „poslední aktualizace“ najdete na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.