Všeobecné podmínky používání internetových stránek společnosti Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG a společnosti s většinovým podílem)

Doporučujeme, abyste si celé podmínky používání důkladně přečetli.

1. Platnost a oblast působnost

Použití zveřejněných internetových stránek společnosti Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG a většinové podíly) a všech dostupných dat, informací a servisních služeb s výjimkou služeb, které jsou předmětem zvláštních dohod, se řídí těmito podmínkami.

Tyto všeobecné podmínky používání mohou být v jednotlivých případech doplňovány, upravovány a nahrazovány dalšími podmínkami.

Používáním internetových stránek přijímáte tyto všeobecné podmínky používání v jejich aktuální verzi.

2. Internetové stránky

Rail Cargo Logistics - Czech Republic - Všeobecné podmínky používání internetových stránek společnosti Rail Cargo Group

Na našich internetových stránkách uchováváme různé údaje, informace a aplikace pro prohlížení a stahování.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přerušit provoz našich internetových stránek, a to zcela nebo zčásti. Rovněž neručíme za stálou dostupnost našich internetových stránek.

Některé oblasti nebo služby našich internetových stránek mohou být chráněny heslem. Přístup na tyto stránky je proto v některých případech v zájmu bezpečnosti obchodních transakcí možný pouze tehdy, pokud se v předstihu zaregistrujete. Přesto tímto nevzniká žádný právní nárok na registraci.

Rovněž si vyhrazujeme právo u dříve volně přístupných internetových stránek zavést povinnost registrace.

Internetové stránky třetích stran (hypertextové odkazy)

Naše internetové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky třetích stran.

Nejsme zodpovědní za obsah těchto internetových stránek, protože se nejedná o námi poskytovaný obsah.

3. Právo na užívání

Rail Cargo Logistics - Czech Republic - Všeobecné podmínky používání internetových stránek společnosti Rail Cargo Group

Použití obsahu zpřístupněného na našich internetových stránkách se řídí těmito podmínkami v jejich nejnovějším vydání.

Případné samostatně dohodnuté podmínky použití nebo licenční podmínky mají přednost před těmito podmínkami.

Veškerý obsah zpřístupněný na našich internetových stránkách je chráněn autorským právem a případně ochrannou známkou, a není-li jinak samostatně vyznačeno, je určen jen pro osobní a nekomerční použití.

Údaje, informace, aplikace, ochranné známky, obrázky a další obsahy nelze bez našeho předchozího písemného svolení zejména zpracovávat, měnit, kopírovat, upravovat, doplňovat, množit, převádět, distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem přenechávat nebo zhodnocovat.

Jakékoli další (zejména komerční) používání bez předchozího souhlasu provozovatele nebo příslušného držitele autorských práv je zakázáno.

Kromě výslovně uděleného práva na užívání nebudou uživateli uděleny licence ani jiná práva jakékoli povahy, a to zejména na název firmy, práva průmyslového vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory nebo patenty) a autorská práva.

Pokud jako uživatel ukládáte na našich internetových stránkách nápady a návrhy, jsme oprávněni je použít a zužitkovat bezplatně.

4. Povinnosti uživatele

Jako uživatel v průběhu používání našich internetových stránekRail Cargo Logistics - Czech Republic - Všeobecné podmínky používání internetových stránek společnosti Rail Cargo Group
(Rail Cargo Austria AG a společnosti s většinovým podílem)

  1. nesmíte svým užíváním konat v rozporu s dobrými mravy;
  2. nesmíte je používat pro nelegální účely;
  3. nesmíte poškozovat naše práva duševního vlastnictví a patentní práva nebo jiná vlastnická práva;
  4. nesmíte obsah doplňovat viry, především trojskými koni nebo jinými programovými úpravami, které mohou poškozovat software;
  5. nesmíte vkládat, ukládat nebo odesílat hypertextové odkazy nebo obsahy, ke kterým nemáte právo, zejména když tyto hypertextové odkazy nebo obsahy porušují povinnost mlčenlivosti nebo jsou nezákonné, popř. pokud šíří reklamu nebo nevyžádanou elektronickou poštu (spam), podvodné varování před viry, poruchami atd. nebo, byť jen částečně, vybízejí k účasti ve výherních soutěžích, pyramidových hrách, řetězových dopisech, systémech sněhové koule nebo podobných aktivitách.

Vyhrazujeme si právo na našich internetových stránkách kdykoliv odmítnout přístup, a to zejména pokud se jako uživatel proviníte proti všeobecným podmínkám používání nebo jiným zvláštním ujednáním.

5. Ručení a záruka

Rail Cargo Logistics - Czech Republic - Všeobecné podmínky používání internetových stránek společnosti Rail Cargo Group

Pokud jsou údaje, informace a aplikace u nás bezplatně k dispozici, je odpovědnost za materiální a právní vady výslovně vyloučena, pokud nelze naší straně prokázat úmyslné nebo lstivé chování.

Odpovědnost za jiné než výše uvedené případy předpokládá prokazatelně úmyslné chování nebo hrubou nedbalost z naší strany. Obecně platí, že odpovědnost naší strany je vyloučena za nepřímé škody, následné škody či za ušlý zisk anebo za případnou ztrátu nebo změnu údajů a informací. Odpovědnost za zranění osob vzniká již při sebemenší nedbalosti.

Rovněž nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, bezchybnost, nevázanost práv duševního vlastnictví a patentních práv třetích stran, úplnost anebo použitelnost a trvalou dostupnost internetových stránek.

I když se snažíme, aby naše stránky a jejich obsahy neobsahovaly škodlivý software, nemůžeme zaručit, že se takový škodlivý software nevyskytne. Před používáním a stahováním údajů či informací budete muset jako uživatel vykonat nezbytná ochranná opatření, například zavést příslušná bezpečnostní opatření.

6. Internetová analytická služba

Naše internetové stránky využívají platformu Piwik. Jedná se o takzvanou internetovou analytickou službu. Piwik používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání internetových stránek. Za tímto účelem se informace o používání (včetně vaší zkrácené IP adresy), které cookie generuje, přenáší na náš server a ukládají pro účely analýzy používání, která slouží k optimalizaci našich internetových stránek. Vaše IP adresa je utajena ihned v počátcích tvorby cookies, díky čemuž není možné zpětné dohledání vaší osoby.

Údaje a informace o používání našich internetových stránek vygenerované prostřednictvím cookies nebudou poskytnuty třetím stranám.

Používání souborů cookies můžete odmítnout změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Nicméně může v takovém případě dojít k tomu, že nebude možné využívat všechny funkce našich stránek v plné míře.

Pokud nesouhlasíte s uchováváním a analýzou údajů týkajících se vaší návštěvy a používání našich internetových stránek, pak lze ukládání a používání kdykoliv zamítnout. V tomto případě se ve vašem prohlížeči uloží tzv. opt-out-cookie s tím, že aplikace Piwik neuplatní datovou relaci.

Výslovně upozorňujeme na to, že v případě odstranění souborů cookies bude mít tato akce za následek vymazání opt-out-cookie a v případě potřeby bude nutná opětovná aktivace z vaší strany.

7. Ochrana údajů

Z technických důvodů musí být některé údaje a informace shromažďovány a ukládány, když navštívíte naše stránky. Jde například o navštívené internetové stránky, čas a dobu trvání návštěvy, jakož i údaje, které internetový prohlížeč poskytuje (například operační systém a použitá nastavení systému). Tyto údaje a informace používáme anonymně, abychom naše služby uživatelsky zpříjemnili a technicky optimalizovali.

Pokud poskytnete na našich internetových stránkách osobní údaje nebo informace, budeme je dále používat bez dalšího schvalování. Jakékoli použití pro reklamní anebo marketingové účely nebo předávání třetím stranám proběhne vždy pouze s vaším samostatným souhlasem. O předání dalším společnostem skupiny Rail Cargo Group vás budeme informovat samostatně, pokud k tomu dojde.

Do našich internetových stránek vkládáme obsahy externích provozovatelů (například Facebook, YouTube, Twitter atd.) nebo vás na jejich internetové stránky přesměrujeme. V době přesměrování nebyly zjištěny žádné právní vady. Po oznámení vzniku právní vady budou přesměrování/spojení ihned odstraněna.

Pokud byste na našich internetových stránkách tyto nabídky vyvolali nebo jste na tyto internetové stránky přešli, budeme předávat údaje, které jsou poskytnuty prohlížečem, provozovatelům. Obecně nejsme odpovědní za obsah, který nabízí tyto externí stránky, a to jak z hlediska ochrany osobních údajů, tak i z hlediska technické bezpečnosti poskytovaných údajů a informací. Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí, že externí poskytovatel případně použije technologie pro personalizaci reklamy.

Všeobecné informace

Máte právo požadovat od nás informace o tom, jaké údaje o vás ukládáme. Rovněž máte právo požadovat opravu a vymazání vašich uložených osobních údajů v případě zákonných podmínek.

Kontaktování

Na našich internetových stránkách máte možnost nás kontaktovat pomocí zadávacího formuláře, tato komunikace je šifrována pomocí protokolu https. Vezměte prosím na vědomí, že důvěrnost komunikace na internetu, zejména prostřednictvím elektronické pošty, není zaručena, proto doporučujeme, abyste neposílali důvěrné údaje a informace prostřednictvím elektronické pošty.

8. Ostatní

Doplňující dohody musí být sjednávány písemnou formou.

Pokud pozbylo, pozbývá či pozbude platnost některé ustanovení těchto podmínek, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Neúčinné nebo neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením s obsahem, který je po obchodní stránce nejblíže neplatnému či neúčinnému ustanovení. Na nedostatky tohoto nařízení se použijí obdobným způsobem.

Platí rakouské zákony s výjimkou odkazovaných norem mezinárodního soukromého práva a obchodních úmluv OSN.

Místo plnění a soudní příslušnosti je Vídeň, pokud není uzavřena smlouva se spotřebitelem v souladu s odstavcem 1 zákona o ochraně spotřebitele.