Whistleblowing – RCG International

Aufgrund der Umsetzung der EU-Whistleblowing Richtlinie sind in den Auslandsgesellschaften entsprechende Maßnahmen zu setzen.

Due to the implementation of the EU Whistleblowing Directive, appropriate measures must be taken in the foreign companies.

Hinweisgeberschutz (Deutschland)

Gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz können interne und externe Personen, die im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis über Rechtverletzungen erlangt haben diese melden. Gegenstand der Meldung können Verstöße gegen EU-Recht und nationales Recht sein, wenn es sich um strafbewehrte (Straftat) oder bußgeldbewehrte (Ordnungswidrigkeit) Vergehen, die Gesundheit/Leben gefährden handelt.
Diese Hinweise können Sie per Mail an compliance@railcargo.com oder im Rahmen eines persönlichen Gesprächs abgeben. Wenn Sie ein persönliches Gespräch wünschen, kontaktieren Sie den RCG Compliance Officer oder senden Sie eine Mail an Compliance.

Wenn Sie einen Hinweis in gutem Glauben abgeben sind Sie als Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten Repressalien geschützt.
Alle Hinweise und Ihre Identität werden streng vertraulich behandelt.

Weitere Informationen zum Ablauf und zur Bearbeitung eines Hinweises finden Sie hier.

Bejelentések (Magyarország)

A jogellenes magatartásról szóló bejelentéseket a Rail Cargo Group Compliance Office a lehető legrövidebb időn belül fogadja és kivizsgálja, az egyéb témákkal kapcsolatos bejelentések az illetékes osztályokhoz kerülnek továbbításra további kivizsgálás céljából. A bejelentő személyazonossága a vizsgálatok során mindig szigorúan bizalmas és védett. Az érvényes bejelentéseket kivizsgálják és vizsgálati jelentéssel zárják le. A vizsgálati jelentés megfelelő intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz, és annak címzettje a mindenkori ügyvezetés. 

A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentő rendszer működésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató és az eljárási szabályzat elérhető az intraneten a Dokumentumok/Compliance menüpont alatt.

A visszaélés bejelentő rendszeren keresztül jogellenes vagy annak vélt cselekményre vagy mulasztásra, vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Így például korrupció gyanújára, etikai kódex megsértésére, más visszaélésre vonatkozó információkról tehető bejelentés.

www.bkms-system.com/RailCargoHungaria 

Politică de avertizare (România)

În conformitate cu LEGEA nr. 361 privind protecția avertizorilor în interes public din România, persoanele interne și externe pot depune rapoarte privind încălcarea anumitor norme de drept UE.
Puteți transmite aceste rapoarte prin e-mail la adresa compliance@railcargo.com sau în cadrul unei întâlniri personale. Dacă doriți o întâlnire personală, vă rugăm să contactați ofițerul de conformitate sau să trimiteți un e-mail la adresa Compliance.
Dacă faceți un denunț cu bună credință, în calitate de angajat sunteți protejat împotriva represaliilor nejustificate.
Toate rapoartele și identitatea dumneavoastră vor fi păstrate strict confidențiale.

Informații suplimentare privind procedura de depunere a unui denunț și de procesare a a acestuia pot fi găsite aici.

Whistleblowing (Česko)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), poskytujeme svým zaměstnancům a osobám v obdobném vztahu možnost nahlásit protiprávní jednání příslušné osobě, kterou byl jmenován RCG Compliance Officer - Istvan Levai. Toto hlášení můžete podat prostřednictvím e-mailu na adresu compliance@railcargo.com nebo během osobního rozhovoru. Pokud si přejete osobní rozhovor, můžete kontaktovat RCG Compliance Officera nebo poslat kontaktní údaje e-mailem na adresu Compliance, ozveme se Vám zpět.

Když podáte hlášení v dobré víře, Vy jako oznamovatel, případně jiná blízká osoba ve smyslu Zákona nesmíte být vystaveni odvetnému opatření.
 
Veškeré informace a Vaše identita budou považovány za přísně důvěrné.
 
Oznámení týkající se aktivit v Česku může být učiněno i za podmínek stanovených v Zákoně, a to prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti a který naleznete na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/.
 
Další informace o procesu podávání hlášení a zpracování hlášení naleznete zde.

Whistleblowing (Slovensko)

V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (“Zákon”) umožňujeme svojim zamestnancom a osobám v obdobnom vzťahu podať oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti a to zodpovednej osobe, ktorou je oddelenie Compliance.
  
Tieto informácie môžete odoslať emailom na adresu compliance@railcargo.com alebo prostredníctvom osobného rozhovoru. Ak si prajete absolvovať osobný rozhovor, kontaktujte RCG Compliance Officera alebo pošlite email na Compliance.   
 
Ak podáte hlásenie v dobrej viere, Vy ako oznamovateľ alebo iná Vám blízka osoba v znení Zákona ste chránení pred odvetným opatrením.

Všetky informácie a Vaša identita budú považované za prísne dôverné.
 
Ďalšie informácie o procese podania oznámení a spracovania oznámení nájdete tu.

Zaščita žvižgačev (Slovenija)

V skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) lahko notranji in zunanji prijavitelji posredujejo informacije o kršitvah predpisov, ki veljajo v Sloveniji, in o kršitvah nekaterih pravil prava EU.
Informacije o kršitvah lahko posredujete po elektronski pošti na naslov compliance@railcargo.com ali v osebnem pogovoru. Če želite osebni pogovor, se obrnite na pooblaščenca za skladnost poslovanja RCG ali pošljite elektronsko sporočilo na naslov Skladnost poslovanja. 
 
Če prijavo podate v dobri veri, ste kot zaposleni in vaši bližnji zaščiteni pred neupravičenimi povračilnimi ukrepi.
Vse informacije o kršitvi in vaša identiteta bodo strogo zaupni.
 
Dodatne informacije o postopku predložitve prijave in obdelave prijave so na voljo tukaj.

Защита на лица, подаващи сигнали за нарушения (България)

Според Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на приложимото в България право и за нарушения на някои норми на правото на ЕС, вътрешни и външни лица могат да подават сигнали за нарушения, чрез настоящия вътрешен канал. 
Писмените сигнали за нарушения следва да подавате посредством използване на формуляр, утвърден от Комисията по защита на личните данни, линк към който може да намерите тук, и който да подадете на електронен адрес: compliance@railcargo.com.
Сигнали може да подавате и устно, в рамките на лична среща, като при желание за това, моля, свържете се с нас: https://www.railcargo.com/en/company/compliance
Следва да имате предвид, че при добросъвестно подаване на информация за нарушения, сте защитени от неоснователни ответни действия.
Всички сигнали и Вашата самоличност ще бъдат пазени в строга конфиденциалност.
Допълнителна информация относно процедурата за подаване на сигнали и обработката им, може да намерите тук.

Protezione degli informatori (Italia)

Ai sensi del Decreto n. 24/2023, i whistleblower interni ed esterni possono segnalare informazioni su violazioni della legge che percepiscono nel corso della loro attività professionale. Le segnalazioni di violazioni della legge possono riguardare violazioni del diritto nazionale o dell'UE, come definito all'articolo 2 (1)(a) (3), (4), (5) e (6) del Decreto n. 24/2023. Le segnalazioni possono essere inviate via il sistema elettronico di whistleblowing o in occasione di un incontro personale. Se desiderate un incontro personale, contattate il Compliance Officer o inviate un'e-mail a Compliance compliance@railcargo.com.
Se fate una segnalazione in buona fede, come dipendenti siete protetti da ritorsioni ingiustificate.
Tutte le segnalazioni e la vostra identità saranno tenute strettamente riservate.

Ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione e l'elaborazione di una segnalazione sono disponibili qui.