Ponovo "Vrlo dobro" u okviru ESG ocjene održivosti

Rejting agencija za održivost imug | rating u sklopu rejtinga za 2022. godinu ocjenjuje da je ÖBB Rail Cargo Group (RCG) i dalje na pravom putu sa svojim aktivnostima vezanim uz održivost.

Sa 79 od 100 bodova u okviru ESG ocjene održivosti, RCG se poboljšao za 2 boda u odnosu na prethodnu godinu i ponovo je ocijenjen kao "vrlo dobar". Ovaj okvir ocjenjivanja pokriva područja okoliša (Environment), društvenog (Social) i korporativnog upravljanja (Governance). Ove oblasti i kao i sve interne mjere preduzete od strane kompanije analiziraju se u sveobuhvatnim evaluacionim fazama, na primjer aktivnosti smanjenja CO2 ili reciklaže - to uključuje i proizvode i usluge, kao i radne uslove, a ocjenjuju se jednake mogućnosti za sve zaposlene, kao i održive nabavke. U sadašnjoj ocjeni održivosti, pored Rail Cargo Grupe, ocijenjene su i ÖBB kompanije Putnički transport, proizvodnja, Train Tech i Postbus.

ESG učinkovitost RCG-a

Učinak RCG-a u okviru održivosti je ocijenjen kao "veoma dobar" u svim ESG oblastima, a time i općenito. Poslovni model koji zastupa RCG, a to je prijevoz robe željeznicom sa širokim spektrom srodnih usluga, sveukupno je ocijenjen kao pozitivan doprinos održivosti. U području zaštite okoliša (Environment), između ostalog je vrednovan i certificirani sistem upravljanja okolišem za cijeli RCG prema ISO 14001 i nabava električne energije u Austriji, Njemačkoj i Češkoj iz 100 % zelene vučne struje. U okviru društvenog angažmana (Social) u prvi plan izbijaju teme poput mogućnosti daljnjeg usavršavanja, upravljanje zdravstvenim sektorom i promicanje jednakih mogućnosti koje su također ocijenjene kao "vrlo dobre". Mjere za usklađenost, operativna sigurnost, angažman dioničara i upravljanje lancem nabavke karakterišu oblast korporativnog upravljanja (Governance).

CSR / Okoliš

23.08.2022