Konverzija vgVV u NCTS fazu 5

Papir se postepeno zamjenjuje elektronskim procesima.

Uvođenjem Carinskog zakonika Unije 1. maja 2016. godine, EU je odlučila da u potpunosti digitalizuje (automatizuje) carinske procedure i formalnosti. Papirne procedure će postepeno biti zamijenjene elektronskim procedurama do 2025. godine prema planu tranzicije.

Ovo utiče na pojednostavljeni postupak tranzita željeznicom (vgVV), u kojem je tovarni list CIM carinski dokument. VgVV se postepeno zamjenjuje verzijom NCTS faze 5 standardne procedure elektronske pošte.  

Prema planu implementacije, vgVV će se zamijeniti u različito vrijeme u svim državama članicama EU i u zemljama zajedničkog tranzitnog sporazuma i pretvoriti u novi digitalni NCTS Faza 5 sistem. Ova promjena zahtijeva, između ostalog, preciznu deklaraciju odgovarajućih robnih stavki i dovodi do povećanih administrativnih zahtjeva. RCG se aktivno priprema za ove promjene i traži rješenja kako bi osigurala nesmetanu tranziciju za ovaj izmijenjeni proces carinjenja. Za rješenja u fazi tranzicije i dalje informacije u vezi sa NCTS Fazom 5, carinski stručnjaci RCG-a su na raspolaganju za savjetovanje klijenata.

Sve informacije o tome možete detaljno pronaći ovdje.

09.08.2023