Системи за управление за специални продукти и услуги

Със строгите ни системи за управление ние се грижим за спазването на максималните стандарти по отношение на качеството, сигурността, околната среда и хигиената.

Общ поглед върху нашите сертифицирания

 • Стандарт ISO 9001

  Ние считаме, че в основата на нашия успех са залегнали доволството и доверието на нашите клиенти. Именно поради това ежедневно работим над подобряването на процесите заедно с нашите клиенти и доставчици. Това ни беше потвърдено и от външен източник чрез сертифицирането ни по стандарт ISO 9001.

 • Стандарт ISO 14001

  Като Ваш логистичен партньор за съобразени с индивидуалните потребности решения в сферата на железопътния транспорт, ние работим постоянно върху най-значимия ни аспект по отношение на околната среда, а именно пренасочване на различните видове транспорт към железопътния. По този начин ние имаме съществен принос за опазването на околната среда и на климата. Това ни беше потвърдено и от външен източник чрез сертифицирането ни по стандарт ISO 14001.

 • Стандарти ISO 22000 и GMP+

  Висококачествените и безопасни хранителни продукти са основен елемент от съществено значение, за да бъде Австрия една добра за живеене страна. По отношение на безопасността на хранителните продукти ние поставяме най-високите изисквания към нашите продукти и услуги, като същевременно постоянно ги подобряваме. Чрез сертификата по стандарт ISO 22000 ние по един прозрачен начин показваме, че отговаряме на тези високи изисквания към безопасността на хранителните продукти.

  Фуражите са важен фактор за безопасността на хранителните продукти с животински произход. По отношение на безопасността на фуражите ние поставяме най-високите изисквания към нашите продукти и услуги, като същевременно ги подобряваме постоянно. Чрез сертификата по стандарт GMP+ ние по един прозрачен начин показваме, че отговаряме на тези високи изисквания към безопасността на фуражите. 

 • Стандарт ISO 27001

  Международната норма ISO/IEC 27001:2013 определя изискванията за производство, въвеждане, експлоатация, наблюдение, поддръжка и подобрение на съответна документирана система за управление на информационната сигурност (ISMS). Сертификатът по стандарт  ISO27001 гарантира, че в рамките на цялата Rail Cargo Group са взети под внимание индивидуалните рискове в сферата на информационните технологии с цел да могат да бъдат гарантирани защитата на личните данни и информационната сигурност като цяло. 

 • Система SQAS

  „SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) Система за оценка на безопасността и качеството от независими трети страни за оценка на ефективността на доставчиците на логистични услуги и дистрибуторите на химикали. Оценките на SQAS включват качество, безопасност, околна среда и КСО (Корпоративна социална отговорност). Единният, фактологичен и много подробен доклад SQAS подпомага химическите компании при избора на техните доставчици на логистични услуги. Подходящите мерки за подобрение трябва да бъдат приложени в съответствие с тези стандарти и изисквания на SQAS или в съответствие с резултатите от оценката. В допълнение, SQAS е ключов елемент от отговорната грижа в логистиката. С оценката SQAS можем да гарантираме в още по-голяма степен, че нашите резултати в химическия сектор винаги остават на най-високо ниво и че нашите доставчици отговарят на най-високите изисквания за качество.“

 • Стандарт ISO 45001

  Сигурността и нашите служители формират най-важните ценности за нас, като същевременно те са най-същественият фактор са успех в сферата на логистиката. Поради това ние ежедневно работим над това да бъдем още по-добри. Това ни беше потвърдено и от външен източник чрез сертифицирането ни по стандарт ISO 45001.

 • Сертифициране по системата за управление на безопасността в съответствие с Директива на ЕС 2004/49/EО и чл. 39 от Закона за железопътния транспорт (SMS EU RL 2004/49/EG & §39 EisbG)

  Безопасността на железопътния транспорт е задачата с най-висок приоритет на всички равнища на нашата организация. Системата за управление на безопасността на RCA постоянно се доразвива и гарантира, че изискванията за безопасност на железопътния транспорт при експлоатацията на железопътните транспортни средства е залегнала във всички процеси. Това ни беше потвърдено и от външен източник чрез сертифицирането ни по Директива на ЕС 2004/49/EО, Регламент (EС) № 1158/2010 и чл. 39 а) и чл. 39 б) от Закона за железопътния транспорт от 1957 г. 

 • Структури, отговарящи за ремонта и поддръжката (ECM)

  Чрез структурите, отговарящи за ремонта и поддръжката ECM (Entity in Charge of Maintenance) ние осъществяваме управленческата функция по поддръжка на вагонния парк за управление на отделянето на товарни вагони за ремонт и поддръжка и повторното им въвеждане в експлоатация след съответните ремонт и поддръжка. Спазването на тези високи стандарти доказват най-висока степен на безопасност на транспорта и експлоатацията.

 • Стандарт DIN ISO 10002:2019

  Ние считаме, че доволството и доверието на нашите клиенти са залегнали в основата на нашия успех. Поради това работим с един добре обмислен мениджмънт на рекламациите и оплакванията, за да можем заедно с нашите клиенти и доставчици да подобрим услугите и процесите. Това ни беше потвърдено и от външен източник чрез сертифицирането ни по стандарт ISO 10002.

 • Одобрен икономически оператор - АЕО

  Регистрацията ни като одобрен икономически оператор АЕО (Authorised Economic Operator) удостоверява статута ни на „допуснат икономически оператор”. В нашата обща международна верига от доставчици участват единствено сертифицирани партньори, които са одобрени за митнически опростявания или са допуснати по признак „безопасност”, или притежават и двете.

 • AZAV – Наредба за акредитиране и допускане на насърчаването на създаването на нови работни места

  Наредбата за акредитиране и допускане на насърчаването на създаването на нови работни места (AZAV) е официалното удостоверение, че сме признато от немските федерални агенции за заетост и пенсионно застраховане обучително предприятие, като това ни създава възможността да имаме достъп до ваучери за обучение, с които федералната агенция за заетост и пенсионното застраховане финансират преквалификацията и обучението на търсещи работа хора. 

Сертификати

Сертификатите на всички участващи в Rail Cargo Group дружества може да намерите на съответните страници и да ги свалите